S T A N O V Y

Spolku pro popularizaci jižních Čech


 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


  1. Spolek pro popularizaci jižních Čech (dále jen Spolek) je dobrovolným sdružením osob, které se účastní činnosti Spolku.
  2. Sídlo Spolku je v Riegrově ulici, č. 128, 399 01 Milevsko
  3. Předmětem činnosti Spolku je popularizace jižních Čech prostřednictvím tvorby a vydávání neperiodických publikací, CD ROM a rozmnoženin o jižních Čechách jako celku nebo o jednotlivých oblastech jižních Čech, a to i prostřednictvím Internetu. Další náplní činnosti je pořádání přednášek, besed, zájezdů a podobných činností směřujících k seznámení s jižními Čechami, k jejich poznávání a k propagaci jihočeského regionu.

 2. ORGÁNY SPOLKU


 3. A. Valná hromada
  1. Vrcholným orgánem Spolku je valná hromada jeho členů.

  2. Valná hromada rozhoduje:
   • o přijetí nových členů,
   • o vyškrtnutí člena dle bodu III.5,
   • o změně názvu spolku,
   • o zániku spolku.
   Valná hromada schvaluje:
   • výši členských příspěvků,
   • zprávu o hospodaření,
   • změnu stanov.
  3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina čelnů spolku.
  4. Řádná zasedání valné hromady se konají nejméně jedenkrát za rok. v případě potřeby mohou členové výboru na žádost členů Spolku svolat mimořádnou valnou hromadu - o jejím programu, termínu a místu informují ostatní členy Spolku s alespoň 14 denním předstihem před termínem konání valné hromady.

  B. Výbor
  1. Činnost Spolku řídí výbor, pověřený valnou hromadou.
  2. Výbor
   1. stanovuje:
    • plán činnosti spolku,
    • koncepci činnosti spolku,
   2. informuje o své činnosti valnou hromadu,
   3. navrhuje výši členských příspěvků,
   4. doporučuje přijetí nových členů.

 4. ČLENSTVÍ VE SPOLKU, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ, ZÁNIK ČLENSTVÍ


  1. Členem Spolku se může stát každý občan, který se hodlá podílet na činnosti Spolku.
  2. Členství vzniká na základě přihlášky souhlasem výboru a následným schválením valnou hromadou.
  3. Základními právy členů Spolku jsou práva:
   • zúčastnit se aktivit Spolku,
   • předkládat návrhy výboru a valné hromadě.
  4. Mezi základní povinnosti členů Spolku patří zejména:
   • dodržovat stanovy Spolku,
   • respektovat rozhodnutí výboru a valné hromady,
   • platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.
  5. Členství ve Spolku zaniká:
   1. vystoupením člena,
   2. úmrtím člena,
   3. vyškrtnutím člena pro neplnění povinností,
   4. zánikem Spolku.

 5. MAJETEK SPOLKU A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


  1. Majetek Spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
  2. Zdroji příjmů Spolku jsou členské příspěvky, příjmy vyplývající z činnosti Spolku, dary, příspěvky a dotace fyzických a právnických osob a jiné příjmy.
  3. Majetek Spolku spravuje výbor.

 6. HOSPODAŘENÍ SPOLKU


  1. Spolek je nezávislým právním subjektem, svým jménem jedná, zavazuje se a nabývá práv.
  2. Zdroji příjmů Spolku jsou členské příspěvky, příjmy vyplývající z činnosti Spolku, dary, příspěvky a dotace fyzických a právnických osob a jiné příjmy.
  3. Majetek Spolku spravuje výbor.
  4. Za Spolek jednají členové výboru samostatně. Při uzavírání smluv a dohod je potřeba podpis předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena výboru.
  5. Nakládání s finanční hotovostí Spolku:
   1. do částky 500,- Kč rozhoduje předseda samostatně,
   2. u částek nad 500,- Kč je zapotřebí podpis předsedy a dalšího člena výboru.
  6. K vedení pokladny je výborem pověřen hospodář.
  7. K zabezpečení bezhotovostního platebního styku se zřizuje bankovní účet. Dispoziční právo k tomuto účtu má předseda Spolku,místopředseda a výborem pověřený člen Spolku. K manipulaci s účtem je třeba podpis dvou z výše uvedených osob.
  8. Pro nakládání s finančními prostředky Spolku platí obecně závazné předpisy.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  1. Tyto stanovy je možné pozměnit (doplnit, rozšířit) pouze rozhodnutím valné hromady.
  2. Tyto stanovy byly přijaty a schváleny valnou hromadou konanou dne 3. ledna 2000 v Milevsku.