O spolku Činnost Členové
Novinky Kontakty Úvodní stránka
 
 

Novinky z našeho infosystému

Dal?í aktualizace byla op?t zam??ená p?edev?ím na fotografie. Nov? p?ibyly letecké fotografie Hluboké nad Vltavou, hradu Zvíkov, Bernartic, Týna nad Vltavou, Radenína, Radomy?le, Chel?ic, Písku, Ková?ova a ?ada dal?ích fotografií zejména z Kaplice, Doudleb, ?idovy strouhy, Chýnova, Stra?ína, ale i z dal?ích míst.   [09.05.2010]

Die neue Aktualisierung ist vor allem auf die Ergänzung neuer Fotos gerichtet. Es handelt sich meistens um Luftaufnahmen, die Sie bei den Schlagwörtern Hluboká nad Vltavou, Zvíkov, Bernartice, Týn nad Vltavou, Radenín, Radomyšl, Chel?ice, Písek, Ková?ov und bei weiteren Orten finden.   [09.05.2010]

Die neue Aktualisierung ist vor allem auf die Ergänzung neuer Fotos gerichtet. Es handelt sich meistens um Luftaufnahmen, die Sie bei den Schlagwörtern ?eské Bud?jovice, T?ebo?, Bechyn?, Lipno, Land?tejn, Nové Hrady, Ro?mberk, Vy??í Brod und bei weiteren Orten finden.   [11.03.2010]

Nová aktualizace byla zam??ená p?edev?ím na dopln?ní nových fotografií. V?t?inou jde o letecké fotografie, které nyní najdete u ?eských Bud?jovic, T?ebon?, Vltavy, Bechyn?, Lipna, Land?tejna, Nových Hrad?, Ro?mberka, Vy??ího Brodu a dal?ích míst.   [09.03.2010]

Zum Jahresende bringen wir Ihnen die neue Aktualisierung der Webseiten. Die Informationen über 11 neue Lokalitäten (Bysov, Cerveny Dvur, Chanovice, Janstejn, Lcovice, Libejovice, Omlenice, Svetlik, Sternberk, Tumuv vrch, Zvonkova) sind hinzugekommen und wir haben insgesamt 80 neue Fotos zugefügt.
In dieser Version wurde gleichzeitig der ganz neue Teil ?Lehrpfade? zugefügt, in dem die meisten Lehrpfade in Südböhmen und im Böhmerwald beschrieben sind. Bei manchen von ihnen gibt es den Plan der Lehrpfadstrecke.   [31.12.2009]

Ke konci roku Vám p?iná?íme novou aktualizaci stránek. P?ibyly informace o 11 nových lokalitách (Bý?ov, ?ervený Dv?r, Chanovice, Jan?tejn, L?ovice, Lib?jovice, Omlenice, Sv?tlík, ?ternberk, T?m?v vrch, Zvonková) a celkov? jsme p?idali na 80 nových fotografií.
Do blízké budoucnosti plánujeme p?idání nových fotografií, k n?kterým lokalitám i leteckých.   [30.12.2009]

Heute haben wir zum ersten Mal die deutsche Version unserer Seiten auf den Webseiten aufgeführt. In dieser Sektion werden wir Sie über die Aktualisierungen ihres Gehaltes informieren und hier finden Sie auch andere aktuelle Informationen über unser Projekt.    [30.11.2008]

Dnes poprvé m??ete nav?tívit i n?meckou verzi na?ich stránek.
Celoro?ní p?estávka v aktualizacích stránek byla d?sledkem intenzivních p?íprav n?mecké mutace. Její instalaci doprovázejí i zm?ny v ostatních verzích. Nejd?le?it?j?í z nich jsou nové plánky center nejv?t?ích m?st regionu s vyzna?enými památkami a zajímavostmi, o nich? pí?eme. P?ibyly také plánky tras n?kterých nau?ných stezek.   [30.11.2008]

V této p?edváno?ní aktualizaci jsme op?t p?idali ?adu fotografií (Kratochvíle, Netolice, p?ehrada Sedlice, Prachatice, Lomnice n. L., Pajrek, Kuklov, Ra?ice, Mirotice, Protivín, Su?ice, P?íb?nice, Záblatí a dal?í místa). Krom? toho jsme také aktualizovali popisy n?kterých lokalit o nové údaje a zajímavosti.   [13.12.2007]

Po lét? vám p?iná?íme aktualizaci sekce nau?ných stezek. Nyní na na?ich stránkách najdete plánky ji? tém?? 30-ti nau?ných stezek v regionu, v?echny z na?í autorské dílny.   [03.10.2007]

Za?ali jsme s p?ípravou plánk? tras nau?ných stezek. První plánky najdete u stezek Historická krajina Netolicka (cyklo i p??í trasa), Ro?mberk a Jind?i?ským údolím. P?idali jsme také ?adu nových fotografií (hrad Land?tejn, kon?sp?e?ka, Trhové Sviny, T?ebo? (m?sto i zámek), Kun?ak, Karda?ova ?e?ice, Vele?ín, Dírná, vrch Vysoký kámen, rezervace a nau?ná stezka ?ervené blato a nau?né stezky Velký Lomnický a Jind?i?ským údolím).   [26.06.2007]

Upravili jsme vyhledávání v na?ich stránkách, tak?e od dne?ního dne budete p?i vyhledávání dostávat roz?í?enou informaci o nalezených textech. Nástroj navíc umí nov? vyhledávat i obrázky.   [08.06.2007]

Vzhledem ke stále sílícímu vykrádání fotografií z na?ich stránek a jejich neautorizovanému pou?ívání jsme byli nuceni p?istoupit k ozna?ení vlastních fotografií. Proto od dne?ního dne najdete na v?ech fotografiích identifika?ní nápis s adresou na?eho serveru.   [18.05.2007]

V této aktualizaci p?iná?íme nový text o hradu Vele?ín a významnou zm?nu informací o Sob?novské p?ehrad?, která byla po povodních v roce 2002 kompletn? rekonstruována. P?idali jsme také nové mno?ství nových fotografií u lokalit: Leskovice, Hosín, De?tná, Mladá Vo?ice, Pluh?v ??ár, Chlum u T?ebon?, ?eské Velenice, Nové Hrady, Volary, Li?ov, ?ímov, ?ervená Lhota, Choustník, ?elmberk, Po?e?ín, Sokol?í, Karl?v hrádek.   [18.05.2007]

Nová aktualizace p?iná?í ?adu nových text? (Ho?tice u Volyn?, kaple H?rka, kostely Montserrat a Dobrá Voda /u Hartmanic/, kaolinový d?l v Hosín? a dále z?íceniny Vítkova hrádku a tvrzí Bo?ejovice, Drslavice, Kladruby).
Roz??í?ené informace najdete zejména u ?ervené ?e?ice a u Josafatského údolí.
Nové fotografie jsme p?idali k hesl?m: Albrechtice, Borovany (u ?B), Borovany u Milevska, ?ervená ?e?ice, ?eský Krumlov, Dolní Dvo?i?t?, Hluboká nad Vltavou, Hn?vkovická p?ehrada, hrad Kámen, Humpolec, Jind?ich?v Hradec, Kozí hrádek, Ledenice, Lou?ovice, Mal?ice, Nezna?ov, Opa?any, Pelh?imov, P?ední Výto?, p?ehrada Ko?ensko, Ro?mberk - obec a hrad, Smutná, V?t?ní, Zvíkov, ?eliv.   [05.02.2007]

Aktualizace zam??ená na drobné zm?ny a opravy zejména faktických chyb.   [23.01.2006]

Leto?ní první podzimní aktualizace byla zam??ena na obnovu fotodokumentace. ?adu nových ?i jen lep?ích fotografií najdete zejména u lokalit Antýgl, B?l?ice, Bene?ov nad ?ernou, Blatná, Buzice, ?erná v Po?umaví, ?imelice, Div?í kámen, Horní Planá, Horní Stropnice, Ho?ice na ?umave, Jistebnice, Lná?e, Mirovice, Nad?jkov, Nezamyslice, Nová Pec, Rudolfov, ?t?ke?, Trocnov, Týn nad Vltavou, úzkokolejná ?eleznice, Veselí nad Lu?nici, Zálu?í a u mnoha dal?ích.   [19.09.2005]

Od dne?ního dne na na?ich stránkách najdete aktualizované informace o informa?ních centrech, otvíracích dobách muzeí, hrad? a zámk? platné pro sezónu 2005.
Doplnili jsme také sekci nau?ných stezek o dal?í NS (zejména z Prachaticka), tak?e tu najdete popisy v?ech nám známých devadesáti jiho?eských stezek. P?ipravujeme k dopln?ní i stezky z oblasti západní ?umavy.   [28.06.2005]

Doplnili jsme sekci nau?ných stezek o dal?í NS z Písecka, Jind?ichohradecka a ?eskobud?jovicka, tak?e po?et popisovaných stezek je ji? 63.
P?idali jsme také plánky k hrad?m P?íb?nice, ?elmberk, Vítk?v kámen a Zvíkov. Vzniklo nové heslo o tvrzi v Doubravici (viz ?estice) a p?idali a aktualizovali jsme ?adu fotografií (?erné jezero, ?ertovo jezero, Pancí?, Vchynicko-Tetovský kanál, Bílá str?, Písek, Frymburk, ?eliv, hrad v Nových Hradech, hrad Orlík u Humpolce, ?estice).   [05.04.2005]

Na Boubín? vyrostla nová rozhledna, kterou stojí za to ur?it? nav?tívit. Fotografii a popis najdete v textu samotného hesla.   [02.02.2005]

Doplnili jsme sekci "Nau?né stezky" o NS z Písecka a Pelh?imovska (12 stezek). Krom? toho jsme p?idali a aktualizovali mno?ství fotografií, nap?. u hesel zámek Bechyn?, B?eznice, K?eme?ník, Kostelní Vyd?í, Nová Byst?ice, Slavonice, T?e?ť, Tel?, Studená, klá?ter Vy??í Brod, Vit?jovice.   [25.11.2004]

Novinkou na serveru je mo?nost fulltextového vyhledávání. P?vodní vyhledávání zprost?edkované serverem google.com, které nedávalo v?dy v?echny a aktuální výsledky, jsme nahradili vlastním nástrojem.   [21.10.2004]

P?ipravili jsme pro Vás novou sekci "Nau?né stezky" v?novanou nau?ným stezkám v oblasti.
V této první fázi tam najdete popisy tras z ?eskobud?jovicka, ?eskokrumlovska, Jind?ichohradecka a Táborska (celkem 30 stezek). P?ipravujeme texty i o dal?ích stezkách ve zbývajících ?ástech regionu a dopln?ní fotodokumentace.    [23.09.2004]

Aktualizace z ?ervence 2004 p?iná?í zbrusu nový kabát celé aplikace. Krom? toho také p?ibyla ?ada fotografií a aktualizací. Verze p?iná?í také aktualizované informace o otvíracích dobách hradech, zámk?, muzeí apod. a kontakty na n?.   [20.07.2004]

Tato aktualizace byla zam??ena p?edev?ím na odstran?ní chyb a nesrovnalostí, které se v na?em systému vyskytovaly. Krom? toho ale také p?ibyla n?která nová hesla a také nemalé mno?ství fotografií.   [08.12.2003]

Od dne?ního dne na na?ich stránkách najdete aktualizované informace o informa?ních centrech, otvíracích dobách muzeí, hrad? a zámk? platné pro sezónu 2003.   [05.06.2003]

Dal?í aktualizace na?eho systému Ji?ní ?echy a ?umava prob?hla 10. b?ezna 2003. Nejv?t?í zm?nou byly opravy ji? neplatných informací a mo?ností dostupnosti p?írodních a technických zajímavostí a hrad? po zna?ených turistických cestách. Krom? toho p?ibyla ?ada nových fotografií (nap?. Ob?í hrad, Vacov, Kolod?je nad Lu?nicí, Bernartice a dal?í).   [11.03.2003]

22. února 2003 se v Milevsku uskute?nilo dal?í setkání ?len? Spolku. Cílem sch?zky bylo p?ipravit aktivity spolku pro rok 2003. Krom? údr?by a aktualizace informa?ního systému Ji?ní ?echy a ?umava bychom rádi dokon?ili n?meckou verzi. Jako termín jejího uvedení do provozu jsme si stanovili za?átek roku 2004.   [23.02.2003]

Z?ejm? poslední leto?ní aktualizace se týkala obrazových p?íloh - p?ibylo p?es 50 nových fotografií a více ne? 80 fotografií jsme nahradili nov?j?ími a v lep?í kvalit?. Nejv?t?ích zm?n doznala hesla: hrady Hus, Kozí hrádek, Práche?, m?sto a zámek B?eznice, m?sta Humpolec, Kolinec, Nová V?elnice, Strá?ný, ?eliv, zámky St?ela a ?irovnice, p?írodní zajímavosti Sedlická obora, Mlyná?ská slať, Vydra, Lomnice, Svatobor, Sto?ec. Nové fotografie najdete také u mnoha dal?ích hesel.   [01.12.2002]

Dne?ní aktualizace na?eho serveru byla zam??ena na p?e?íslování telefonních linek. Od dne?ního dne najdete v informa?ním servisu o infocentrech, otvíracích dobách hrad?, zámk?, muzeí apod. (v záhlaví jednotlivých hesel) ji? nová platná telefonní ?ísla.   [21.10.2002]

Díky na?im sponzor?m (WIP Reklama s.r.o.Hosting.cz s.r.o.) a v?em, kte?í si koupili CD-ROM s off-line verzí na?ich stránek, jsme si mohli dovolit po?ídit digitální fotoaparát. V??íme, ?e nám pom??e ke zvý?ení kvality i mno?ství prezentovaných fotografií a k rychlej?ímu roz?i?ování a aktualizacím. D?kujeme.   [13.09.2002]

P?ipravujeme spolupráci s dal?ími jiho?eskými servery o cestování a aktualitách v regionu (http://www.ckrumlov.cz, http://www.budweb.cz, http://www.budnews.cz, http://www.hluboka.cz, http://www.jihocesky-kraj.cz), která by m?lo vyústit ve vzájemné propojení na?ich server? a lep?í dostupnosti námi poskytovaných dat.   [06.09.2002]

Dnes Spolek uvedl na internet novou verzi www stránek s ?adou nových fotografií a dopln?ním n?kterých hesel, kterou ji? od za?átku srpna distribuujeme také na CD-ROM.
Poprvé byla také spu?t?na anglická mutace.   [22.08.2002]

Za?átkem srpna za?al Spolek distribuovat CD-ROM s novou roz?í?enou verzí a poprvé také s anglickou mutací systému.
Na internetu dojde k aktualizaci a spu?t?ní anglické verze do konce srpna 2002.   [08.08.2002]

Spolek p?ipravil dal?í roz?í?enou verzi pr?vodce po památkách a zajímavostech ji?ních ?ech a ?umavy, která byla uvedena na internet v druhé polovin? b?ezna 2002. Zárove? vznikla nová verze CD ROMu s off-line verzí pr?vodce. Systém nyní obsahuje ji? p?es 450 hesel a více ne? 1800 fotografií. Je dopln?n slovní?kem osobností (123 hesel) a pojm? (87 hesel).
Dal?í aktualizace je p?ipravována na ?ervenec/srpen 2002.
CD je mo?né objednat na adrese Spolku. Více informací najdete na stránce o CD ROMu.   [05.05.2002]

Za?átkem února 2002 prob?hlo výro?ní setkání ?len? Spolku. Krom? zhodnocení ?innosti za uplynulý kalendá?í rok se hovo?ilo o programu ?innosti v roce 2002. Krom? dokon?ení anglických a n?meckých mutací pr?vodce po památkách a zajímavostech ji?ních ?ech a ?umavy p?ipravujeme i jeho dal?í roz?i?ování a spolupráci s dal?ími servery z oblasti cestovního ruchu.   [03.03.2002]